Ho?t ??ng th? ch?t - rau h?p - chanh m?t ong - ch?m sc s?c kh?e b?n thn v gia ?nh t? nh?ng ?i?u ??n gi?n nh?t.

Anh/ch? bi?t ??y, s?c kh?e r?t quý giá ??i v?i chúng ta.

Ch? ??ng b?o v? s?c kh?e, s? góp ph?n giúp cu?c s?ng h?nh phúc và thành công h?n.

Hãy cùng Phong S?n vi?t ra d??i ??y nh?ng cách ch?m sóc s?c kh?e ??n gi?n d? áp d?ng!

  • Ho?t ??ng th? ch?t h?ng ngày.

Khoa h?c ?ã ch?ng minh vi?c v?n ??ng c? th? th??ng xuyên s? có l?i ích to l?n cho s?c kh?e. Ho?t ??ng th? ch?t là c?n thi?t và phù h?p v?i m?i l?a tu?i. Tuy nhiên, anh/ch? hãy l?ng nghe c? th? ?? ch?n c??ng ?? v?n ??ng phù h?p nhé.

(Hình ch?p b?i Bruce mars t? Pexels)

  • Thay rau xào, salad có s?t béo b?ng rau h?p.

Rau cung c?p m?t l??ng l?n ch?t x?, giúp ki?m soát cân n?ng, c?i thi?n th? l?c, gi?m Cholesterol,…

N?u kh?u ph?n ?n c?a anh/ch? có nhi?u lo?i rau, thì c? b?n anh/ch? ?ã có ch? ?? ?n u?ng lành m?nh.

(Hình ch?p b?i icon0.com t? Pexels)

Tuy nhiên, chúng tôi ch? mu?n chia s? thêm, cách ch? bi?n rau r?t quan tr?ng. S? th?t là s?t béo làm salad và ?a s? d?u n?u ?n, không ph?i th?c ph?m lành m?nh và ???c khuy?n khích, nên anh/ch? hãy ?n rau h?p th??ng xuyên h?n, tránh rau xào và nh?ng ??a salad có s?t ??y h?p d?n nhé.

  • U?ng chanh m?t ong ?m vào bu?i sáng.

Sau khi th?c d?y, anh/ch? nên dành 5 phút ?? v?t nh? t?ng gi?t n??c chanh vào n??c ?m, thêm vài mu?ng m?t ong, khu?y ??u t?t c? trong m?t cái ly, r?i u?ng t?ng ng?m th?t ch?m, tr??c khi b?t ??u m?t ngày m?i tràn ??y n?ng l??ng nhé.

Sao th? nh?? Lý do là sau khi ng? d?y, c? th? chúng ta s? m?t n??c nhi?u. Vì th?, m?t ly n??c ?m s? giúp bù ??p l?i l??ng n??c, thêm m?t vài gi?t chanh n?a, giúp thanh l?c c? th?, giúp da m?n màng ??p h?n. Tuy nhiên, ?? tránh xót bao t?, anh/ch? nên cho chút m?t ong ?? xoa d?u c?ng nh? cung c?p n?ng l??ng cho c? th? nhé. Tác d?ng m?t ong thì nhi?u l?m, tr? chu?t th?t nh? vào ?ây ?? xem nh?ng công d?ng chính c?a m?t ong nhé.

Anh/ch? ?i! Hãy chia s? thông tin cho ng??i thân, ?? c?ng lan t?a m?t cu?c s?ng tích c?c, tràn tr? s?c kh?e nha.

N?u anh/ch? c?n t? v?n v? m?t ong ch?t l??ng, thì xin liên h? qua s? ?i?n tho?i 0785 44 9898 (Ms.Tiên), ?? trò chuy?n trao ??i nhé.

Bài liên quan:

Gửi tin nhắn